‘Magħqudin f’ ħidma kontinwa sabiex inkomplu ngħollu l-kwalità tal- Karnival Malti’

‘Magħqudin f’ ħidma kontinwa sabiex inkomplu ngħollu l-kwalità tal- Karnival Malti’

Għaqda Parteċipanti Karnival ta’ Malta

Għeżież dilettanti tal-Karnival,

L-element ta’ tiġdid jirrikjedi li jkun imiss lili għall-ewwel darba bħala Segretarju li naqsam xi ħsibijiet magħkom qabel pajjiżna jingħaqad għall-akbar festa ta’ lwien u briju - il-Karnival. Żgur li mhix missjoni faċli s-sehem ta’ kull wieħed u waħda minna fil-karnival , attività nazzjonali komposta minn bosta riżorsi, b’dawk ewlenin ikunu r-riżorsi umani u l-volontarjat. L-element uman huwa wieħed kumpless li fin-natura tiegħu huwa strument b’saħħtu ta’ fortizza li tixpruna kisbiet kbar u fl-istess waqt fin-natura umana li xi drabi jiltaqa’ ma’mumenti ta’ dubju u ta’ qtigħ il-qalb.

Reġgħet waslet fi tmiemha sena oħra ta’ ħidma, impenn u dedikazzjoni mid-dilettanti tal-Karnival Malti sabiex jippreżentaw lill-Poplu prodott aħjar mis-sena li għaddiet. Ġiet fi tmiemha wkoll il-ħidma ta’ żewġ membri fi ħdan l-Għaqda Parteċipanti tal-Karnival, u l-apprezzament sinċier tiegħi jmur lejn il-ħidma fejjieda tal-eks membri tal-kumitat, is-Sinjuri Brian Bonniċi u  Stephen Bondin li servew fil-karigi rispettivi tagħhom.

Fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa! Din hi frażi li dejjem emmint fiha u li nista’ norbot ferm ma’ dawn l-ewwel ftit ġimgħat tiegħi bħala Segretarju ta’ din l-għaqda. Huwa essenzjali li ningħaqdu flimkien sabiex il-karnival Malti jimxi ‘l quddiem. Kull wieħed u waħda minnkom tafu kemm mhix faċli biex ix-xogħol li lkoll ħdimtu fuqu jiġi ppreżentat lill-eluf ta’ Maltin u turisti li jidħlu l-Belt Valletta sabiex jammiraw  u jitpaxxew bit-talenti tagħkom. Għalhekk, huwa importanti li lkoll niġbdu ħabel wieħed għall-ġid tad-delizzju tagħna. Importanti li jkun hemm kooperazzjoni kbira bejn il-parteċipanti kollha u l-awtoritajiet konċernati sabiex il-kwalità tal-organizzazzjoni tkompli titjieb. Irridu nżommu komunikazzjoni ħajja bejnietna l-parteċipanti. Huwa fil-kompitu ta’ kull wieħed minna li waqt li nkunu fl-imħażen tagħna nippreparaw il-karrijiet, il-kostumi u ż-żfin fost l-oħrajn.  Ilkoll niżguraw li l-ambjent li qegħdin fih joffri opportunità għall-iżvilupp u s-sostenn tat-talenti tagħna. Fil-ħajja mgħaġġla tal-lum, il-ħin għall-volontarjat qiegħed dejjem jonqos u hija ħaġa ovvja li kull kumpanija forsi qed titlef xi helpers. Irridu nħeġġu aktar żgħażagħ sabiex jitrawmu f’dan id-delizzju, għaliex f’kull ħaġa, huma ż-żgħażagħ il-fjur u l-futur tagħna. Mill-istess lenti wieħed ma jrid jinsa qatt il-ħidma sfiqa tal-veterani li żgur li kieku ma kienx għalihom ma ninsabux fejn qegħdin illum.

Minn hawn insellem ukoll il-memorja ta’ dawk id-dilettanti kollha li llum m’għadhomx magħna.

Għalkemm, kif kulħadd jaf, il-miżuri qegħdin dejjem jiżdiedu u forsi l-briju u l-allegrija li kien jinħoloq qabel qiegħed dejjem jiġi limitat, hija evidenti li hemm futur sabiħ li ser ikompli jiżviluppa u jkabbar il-Karnival Malti b’mod differenti. Is-sena li għaddiet ħadna l-aħbar li l- applikazzjoni għall-Bini tal-villaġġ tal-Karnival ġiet mogħtija d-dawl aħdar mill-MEPA, u allura nbeda x-xogħol fuq is-sit ta’ dan il-villaġġ. Importanti li lkoll napprezzaw il-ħidma kbira li saret minn grupp ta’ nies immexxijin mid-direttur artistiku tal-Karnival Malti, is-Sur Jason Busuttil. Oġġett ġdid dejjem iġib id-dubju fost id-dilettanti, u ninsab ċert li d-dilettanti kollha qegħdin iħarsu lejn dan il-proġett b’lenti differenti, però ejjew inżommu saqajna mal-art biex flimkien naslu u nieħdu dak li vera jixirqilna.

Irridu flimkien inkunu progressivi u nibqgħu ndawru l-ħolm u l-ħsibijiet tagħna f’realtà u suċċessi. Is-suċċess huwa meqjus bħala strument li jixpruna l-entużjażmu fina, karnival wara ieħor. Minn hawn, nirringrazzja lil kull dilettant, mill-iżgħar sal-ikbar, tas-sagrifiċċji kbar li saru u li qegħdin isiru. Nagħlaq dawn il-kelmtejn tiegħi billi nħeġġeġ lil kulħadd sabiex inkomplu naħdmu biex bl-għajnuna ta’ kulħadd il-Karnival 2017 ikun storja oħra ta’ suċċess.

Alvin Livori
Segretarju Għaqda Parteċipanti Karnival ta’ Malta

Għaqda Parteċipanti Karnival ta’ Malta: Clint Axisa: President,  Oscar Curmi: Kaxxier, Alvin Livori: Segretarju     

Membri: Redeemer Casha, Charles Briffa(Tal-Banda),  Ronnie Spiteri, Charles Briffa(Felu)                 

               

Il-Qarċilla

Il-Qarċilla

Il-qarċilla hija farsa tat-triq li ssir fi żmien il-karnival. L-ewwel referenza għaliha tmur lura għall-1760. Dik il-qarċilla kien kitibha Dun Feliċ Demarco, Bormliż, u kienet ġiet irreċtata l-Belt. Il-kitba hija taparsi dotarju, u xi drabi fih referenzi doppju sens biex l-awtur jilħaq lill-miġemgħa li kienet titpaxxa tissospendi l-ġudizzji morali għall-ftit jiem tal-karnival.

Id-Dipartiment tal-Malti fl-Università reġa' qajjem din it-tradizzjoni erba' snin ilu u dis-sena se jippreżenta edizzjoni ġdida tal-qarċilla miktuba minn Immanuel Mifsud. Ix-xhieda taż-żwieġ huma Daphne u Glenn.

Mela ejjew u isimgħu ż-żwieġ la Maltija tas-sena 2017. Nawguraw lill-għarajjes kull risq u barka. 

Il-produzzjoni tal-qarċilla 2017 hija f'idejn Joseph Galea.

Dr Olvin Vella
Lettur                                                                                                                                                       OH315, Id-Dipartiment tal-Malti                                                                                                             L-Universita' ta' Malta                                                                                                                          L-Imsida                                  

Ħolma li sa fl-aħħar ser issir realtà

Ħolma li sa fl-aħħar ser issir realtà

‘Ħolma li sa fl-aħħar ser issir Realtà

L-Arti Folkloristika tiġi żviluppata u ppreżentata fiż-żminijiet tal-lum f’bosta forom imma qatt ma tkun imferrxa bħalma tkun fiż-żmien tal-Karnival. Sa mill-1400 sal-lum (‘il fuq min 600 sena ilu) il-Karnival Malti mhux talli salva iżda żviluppa. Tentattivi sabiex ikollna post diċenti fejn karristi jistgħu jaħdmu b’mod dinjituż, b’faċilitajiet sodi u prattiċi kienu ilhom ireddnu fuqhom. Għal xi raġuni għalkemm ippjanati qatt ma seħħu, iżda issa waslet il-Ħolma li sa fl-aħħar ser issir Realtà wara tant snin.

THE MALTA CARNIVAL EXPERIENCE huwa pjan li ġie konkluż tal-Villaġġ. Il-permessi kollha tal-Mepa jinsabu f’idejna u f’Mejju jibda jinbena. Proċess li ħa 3 snin bi studju serju u dedikazzjoni minn kulħadd. Il-flus ġew allokati mill-Ewropa wkoll u għalhekk dan ifisser li min-naħa tagħna rridu nżommu mar-regoli stipulati. Hawn ma nistax ma ngħidx grazzi lill-Gvern għall-wegħda li żamm; Il-Ministeri involuti, speċjalment dak tal-Onor. Ministru Owen Bonnici – Il-Ministru għall-Ġustizzja, il-Kultura u l-Gvern Lokali;  il-professjonisti varji li kienu involuti; il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura taħt is-Sur Albert Marshall,  kienu elementi sodi sabiex seta’ jintlaħaq dan l-għan. Id-Direttur tal-Festivals Annabelle Stivala Attard ħadmet bla heda flimkien magħna sabiex il-proġett jiġi ppjanat u jkollu il-finanzi meħtieġa. L-għan prinċipali huwa li dan il-Villaġġ jinżamm ħaj b’attivitajiet tul is-sena kollha f’dik li hija il-Carnival Experience.  Żgur li sejrin tisimgħu aktar fid-dettall ’il quddiem dwar l-għan ta’ dan iċ-Ċentru u Villaġġ.

Il-Karnival 2017 huwa mimli b’avvenimenti varji. Barra l-Karnival fi Frar hemm dak li jsir f’Buġibba u Wied il-Għajn fis-Sajf. F’Mejju, f’Malta, bosta delegati mill-Federazzjoni Ewropea tal-Bliet tal-Karnival se jkunu f’pajjiżna. Il-Host hija l-Belt Valletta bl-għajnuna tal-Kunsill Lokali. Tajjeb li wieħed jgħid li din se tkun ir-raba’ darba li se ssir f’Malta- 1987-1995-2005-2017.  L-akbar avveniment għalina huwa l-Karnival fi Frar fejn fost oħrajn se naraw parteċipazzjoni aktar mis-sena l-oħra, fejn it-temi huma varji ħafna u se jolqtu  l-gosti ta’ kulħadd, is-Satira mhix nieqsa għax żdiedet bil-bosta u peress li Malta se tieħu l-Presidenza f’Jannar 2017 tal-UE se jkollna karru Satiriku wkoll maħdum mill-Maltin u b’disinn tal-kartunista magħruf Steve Bell. Barra minn hekk, din is-sena se nerġgħu naraw karettuni/karozzini dekorati li kienu naqsu mill-Karnival tagħna u anke baned. Il-Qarċilla se tispikka bħalma tispikka l-komiċità taħt id-direzzjoni ta’ Shaun Buhagiar permezz ta’ drama tat-triq intitolat B’ TAL-LINJA JAQBILLEK. Il-Karnivali fl-irħula qed jiżdiedu u b’hekk il-parteċipazzjoni madwar Malta tal-Karnival tinfirex. Hemm titjib fil-preżentazzjonijiet ukoll tal-attivitajiet prinċipali.

L-aħħar u mhux l-inqas, grazzi kbira tmur għall-kumitat kollu li jgħini f’din il-ħidma tant għal qalbna u grazzi lill-Għaqda Parteċipanti Karnival ta’ Malta għall-kooperazzjoni fil-preparamenti u l-koordinazzjoni. Ringrazzjament speċjali jmur għall-parteċipanti kollha u l-familji tagħhom tal-Karnival Malti kemm dak ċentrali u kemm fl-irħula. B’entużjażmu jaħdmu dejjem sabiex jifirħu u jferrħu u jżommu t-tradizzjoni tal-akbar festa f’Malta fejn kulħadd jitħallat mat-turisti biex jiċċelebra dan l-avvenimenti.

Viva Viva l-Karnival!

Jason Busuttil